Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2020
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu
uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2020
24.03.2020 więcej
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie powierzchni pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Mikołowskiego
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu
uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie wysokości stawek
opłat za zajęcie powierzchni pasa drogowego dróg powiatowych
Powiatu Mikołowskiego
17.02.2020 więcej
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2020
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu
uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2020
07.01.2020 więcej
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych w sprawie planowanego przyjęcia uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie powierzchni pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Mikołowskiego.
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych w sprawie planowanego
przyjęcia uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie
wysokości stawek opłat za zajęcie powierzchni pasa drogowego
dróg powiatowych Powiatu Mikołowskiego.
06.12.2019 więcej
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2020
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu
uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2020
19.11.2019 więcej
Konsultacje społeczne dotyczące: uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi
Konsultacje społeczne dotyczące: uchwały w sprawie wysokości
opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na
parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku
odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
16.10.2019 więcej
KONSULTACJE SPOŁECZNE ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2020
KONSULTACJE SPOŁECZNE ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU
MIKOŁOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI
WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2020
10.10.2019 więcej
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/264/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych w sprawie zmiany
Uchwały Nr XLV/264/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie
Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Mikołowski.
31.07.2019 więcej
Zawiadomienie konsultacjach społecznych w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu
Zawiadomienie konsultacjach społecznych w sprawie określenia
tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na
kwalifikacyjnych kursach zawodowych - zatrudnionych w szkołach
ogólnodostępnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat
Mikołowski.
31.07.2019 więcej
Konsultacje społeczne dotyczące: Regulaminu przyznawania Stypendium
Konsultacje społeczne dotyczące: Regulaminu przyznawania
"Stypendium Starosty Mikołowskiego" w ramach Lokalnego Programu
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
26.02.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się